Lista de filmes de fantasmas do antigo Japão

<< página 1: Fantasmas do antigo Japão

Filmes mais importantes do período clássico do terror japonês:

• 1956: The Ceiling at Utsunomiya [Kaii Utsunomiya tsuritenjô] – Nobuo Nakagawa
• 1956: Byaku fujin no yoren (Madame White Snake) – Shiro Toyoda
• 1957: Kenpei to barabara shibijin – Kyôtarô Namiki
• 1957: Kaidan Honsho nanafushigi [Ghost Stories of Wanderer at Honjo] – Goro Katano
• 1957: Kaidan Kasane-ga-fuchi [The Depths] – Nobuo Nakagawa
• 1958: Bōrei Kaibyō Yashiki [Black Cat Mansion] – Nobuo Nakagawa
• 1958: Kenpei to yûrei [M.P. and the Ghost] – Nobuo Nakagawa
• 1958: Kaidan chibusa enoki [The Mother Tree] – Goro Katano
• 1959: Tokaido Yotsuya kaidan [The Ghost of Yotsuya] – Nobuo Nakagawa
• 1959: Kaidan Kagami-ga-fuchi [Ghost Story: Depth of Kagami] – Masaki Mōri
• 1959: Onna kyûketsuki [The Woman Vampire] – Nobuo Nakagawa
• 1960: Kaibyō Otama-ga-ike [The Ghost Cat of Otama Pond] – Yoshihiro Ishikawa
• 1960: Jigoku – Nobuo Nakagawa
• 1960: Kaidan ama yūrei [Ghost of the Girl Diver] – Goro Katano
• 1962: Kaidan yonaki-dōrō [Ghost Story: Crying in the Night Lantern] – Katsuhiko Tasaka
• 1963: Kaidan onibi no numa [Ghost Story of Devil’s Fire Swamp] – Bin Kado
• 1964: Onibaba – Kaneto Shindō
• 1964: Kaidan [Kwaidan] – Masaki Kobayashi
• 1965: Yotsuya kaidan [Illusion of Blood] – Shirō Toyoda
• 1968: Yabu no naka no kuroneko [Kuroneko] – Kaneto Shindō
• 1968: Kyûketsu dokuro-sen [The Living Skeleton] – Hiroshi Matsuno
• 1968: Kaidan hebi-onna [Ghost Story of the Snake Woman] – Nobuo Nakagawa
• 1968: Botan-Dōrō [A Ghost Story of Peonies and Stone Lanterns] – Satsuo Yamamoto
• 1968: Kaidan yukijorō [Ghost Story of the Snow Witch] – Tokuzô Tanaka
• 1968: Kaibyô nori no numa – Yoshihiro Ishikawa
• 1969: Hiroku kaibyō-den [The Haunted Castle] – Tokuzô Tanaka
• 1969: Yotsuya Kaidan – Oiwa no Borei (The Oiwa Phantom / Curse of the Ghost) – Kazuo Mori
• 1970: Kaidan nobori ryû [The Blind Woman’s Curse] – Teruo Ishii
• 1970: Yūrei yashiki no kyōfu: Chi wo sū ningyô [The Ghost Mansion’s Horror: A Bloodsucking Doll] – Michio Yamamoto
• 1972: Seidan botan-dōrō [Hellish Love] – Chûsei Sone
• 1975: Sakura no mori no mankai no shita [Under the Blossoming Cherry Trees] – Masahiro Shinoda

<< página 1: Fantasmas do antigo Japão

Advertisement